Πολιτική Απορρήτου και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων
(Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, (ΕΕ) 2016/679)

 1. Επεξεργασία για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) του Χρήστη.
  Με την συμπλήρωση της φόρμας newsletter o χρήστης αφήνει κάποια προσωπικά του δεδομένα (όνομα,  email). Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την επικοινωνία με τον χρήστη και την ενημέρωση του για τα προϊόντα της εταιρείας.
  Η Επιχείρηση θα επεξεργάζεται τα δεδομένα του Χρήστη που είναι απαραίτητα για την σωστή και ορθή επικοινωνία, με βάση τη ρητή συγκατάθεση που θα μας χορηγήσει ο Χρήστης στο παρόν στάδιο μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας ή σε τυχόν άλλο μεταγενέστερο στάδιο.
 2. Είδη επεξεργασίας των δεδομένων από την Επιχείρηση
  Αφού ο Χρήστης προβεί στη συμπλήρωση της φόρμας, η Επιχείρηση προχωρεί, σε μια σειρά επεξεργασίας δεδομένων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών. Η Επιχείρηση κάνει χρήση απλών προγραμμάτων και υπηρεσιών email (π.χ. υπηρεσία διαχείρισης email mailchimp) για την επικοινωνία με τον χρήστη. Η χρήση αυτών, αφορά την ακρίβεια, συνέπεια και την ταχύτητα στην επικοινωνία.
  Από την μεριά της Επιχείρησης πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι για τη συμμόρφωσή της Επιχείρησης, αυτοί οι έλεγχοι είναι σύμφωνοι με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.
  Επίσης, πραγματοποιούνται έλεγχοι και αποστέλλονται στοιχεία και δεδομένα στις φορολογικές αρχές για σκοπούς συμμόρφωσης της Επιχείρησης με τις συναλλαγές της με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 3. Διάρκεια τήρησης των δεδομένων του Χρήστη σε αρχείο, από την Επιχείρηση.
  Η Επιχείρηση θα κρατήσει τα δεδομένα του Χρήστη για όσο χρόνο θα διατηρείται η συναλλακτική σχέση μεταξύ τους. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί, η Επιχείρηση θα τα κρατήσει για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση θα κρατήσει τα στοιχεία για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας.
 4. Δικαιώματα του Χρήστη σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του.
  Ο Χρήστης έχει τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.), φορητότητας (λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο).
  Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον Χρήστη, εκτός και αν υπάρχουν συνεχόμενες και χρονοβόρες επαναλήψεις όπου έχουν για την Επιχείρηση διοικητικό κόστος, οπότε ο Χρήστης θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος.
  Εφόσον ο Χρήστης ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, η Επιχείρηση θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του Χρήστη εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.
  Πέραν αυτών, ο Χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των ΔΠΧ ανακαλώντας της συγκατάθεσή του. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε λήξη της επικοινωνίας από την Επιχείρηση, επειδή δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία και ενημέρωση χωρίς την συγκατάθεση του χρήστη.
 5. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη.
  Η ασφάλεια των δεδομένων είναι για την Επιχείρηση η μέγιστη δέσμευση και ευθύνη. Για τον λόγο αυτό εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά (κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση κ.λπ.) και οργανωτικά μέτρα.
 6. Διαβίβαση των δεδομένων του Χρήστη.
  Τα δεδομένα του Χρήστη θα διαβιβαστούν σε τμήματα της Επιχείρησης που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και για την ορθή και ομαλή λειτουργία της. Τα τμήματα αυτά είναι το τμήμα τεχνικής υποστήριξης και το λογιστικό γραφείο που συνεργάζεται η επιχείρηση.
  Τα δεδομένα του Χρήστη, μπορεί να διαβιβαστούν και να καταστούν προσβάσιμα και από νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, η Επιχείρηση συνεργάζεται για λόγους μάρκετινγκ και διαφήμισης. Επίσης, τα δεδομένα, στα πλαίσια της λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισης του Χρήστη, μπορεί να διαβιβαστούν σε διάφορες υπηρεσίες, δημόσιες αρχές, κ.λπ. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη αποκλειστικά για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών προς την Επιχείρηση και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.
  Είναι απολύτως βέβαιο ότι σε κάθε διαβίβαση η Επιχείρηση λαμβάνει πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη επεξεργασία.
 7. Eπεξεργασία των δεδομένων του Χρήστη για εμπορικούς σκοπούς.
  Για το χρόνο διάρκειας της επεξεργασίας που αναφέρεται παραπάνω, η Επιχείρηση ίσως θα επεξεργαστεί τα ΔΠΧ. Ο Χρήστης μπορεί να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή σε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων του (για εμπορικούς σκοπούς) μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στην επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα του Χρήστη δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς.
 8. Υποβολή καταγγελίας/διαμαρτυρίας;
  Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιχείρησης: τηλ. +30.6936773102, email: info@uxbow.com.
  >Επίσης, ο Χρήστης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, όπου μπορεί να υποβάλει τα σχετικά παράπονα. Για την Ελλάδα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισιάς 1-3, Т.К. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).
 9. IP Διευθύνσεις
  H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο site καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του site.

 

Πρόσθετες διευκρινίσεις για τα Cookies

 1. Χρήση cookies από την Επιχείρηση
  Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του. (Πηγή: https://ec.europa.eu/info/cookies_el)
  Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή.
 2. Τύποι cookies που η Επιχείρηση χρησιμοποιεί:
  • Cookies απολύτως απαραίτητα
   Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στην εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.
  • Cookies επιδόσεων
   Τα Cookies αυτά βοηθούν τους ιδιοκτήτες ιστοχώρου να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics.
  • Cookies Διαφήμισης
   Τα cookies διαφήμισης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών στους ιστότοπους. Η πρόθεση είναι να εμφανίσουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτους εκδότες και διαφημιστές. Επίσης, η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία του Facebook με σκοπό το επαναληπτικό μάρκετινγκ.
   Επιπλέον, εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας στη συγκεκριμένη κατηγορία cookies, τότε θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, εταιρείες που μας παρέχουν υπηρεσίες όπως η Google και η Facebook δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Επιχείρησης μας σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο κατά την επίσκεψή σας σε αυτές. Εάν δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας και δεν επιλέξετε τη συγκεκριμένη κατηγορία cookies τότε η δυνατότητα αυτή δεν θα ισχύει.
   Επιπλέον, με τη συγκεκριμένη κατηγορία cookies, η Google και Facebook μπορούν να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
 3. Εάν ο δεν επιθυμεί τη χρήση cookies.
  Ο Χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει ή και να σβήσει εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί. Ωστόσο έπειτα από αυτό ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τη χρήση αυτών των cookies από την Google, εδώ.
Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τη χρήση αυτών των cookies από τo Facebook, εδώ.
Πρόσθετη δυνατότητα που έχετε και σας ενημερώνουμε με σκοπό την καλλιέργεια της διαφάνειας, της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων σας είναι η χρήση των Ρυθμίσεων διαφήμισης, όπου οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google. Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.
Η επιχείρηση μας συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες.
Η επιχείρηση δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics.
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τις προσωπικές σας επιλογές σε όλες τις κατηγορίες cookies.
Μπορείτε επιπλέον να διαγράψετε τελείως τα cookies ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, ανάλογα με τον browser που χρησιμοποιείτε:
• Chrome
• Safari
• Firefox
• Internet Explorer
Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Δεν ελέγχουμε αυτά τα Cookies.

Σεβόμενοι την τήρηση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας, σας εγγυόμαστε ότι η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων αφορά μόνο την ορθή ολοκλήρωση της παραγγελίας και την παροχή ενημέρωσης και επικοινωνίας μαζί σας και απαγορεύεται η χρήση τους από τρίτους ή η χορήγησή τους σε τρίτους.